Obchodní podmínky

Obchodní podmínky od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti U.S. Rest and Shop LLC, o.s., IČ 28508271, DIČ CZ28508271, na adrese: U Libeňského Pivovaru 2/63, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 56518

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi  - společností U.S. Rest and Shop LLC, o.s., IČ 28508271, DIČ CZ28508271, se sídlem U Libeňského Pivovaru 2/63, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 56518 (dále jen Prodávající), a fyzickou nebo právnickou osobou - (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který provozuje na internetové adrese www.dvere-davinci.cz. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.dvere-davinci.cz v sekci „O nás“.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti U.S. Rest and Shop LLC, o. s., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. společnosti U.S. Rest and Shop LLC, o. s. nebo smluvních partnerů společnosti U.S. Rest and Shop LLC, o. s., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu vzniká v případě požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb souvisejících s dodáním zboží, jsou-li poskytovány,
c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a jsou rovněž uvedeny na webu Prodávajícího,
f) pouze v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má Kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu reklamace@dvere-davinci.cz

V případě, že Kupujícím je podnikatel, právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mu nepřísluší.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu naší společnosti, přičemž registrovaní uživatelé naší společnosti mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu na www.dvere-davinci.cz;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u ombudsmana naší společnosti, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Kupní Smlouva

Kupní smlouva mezi Prodávající a Kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě nedostupnosti objednaného zboží je Kupující Prodávajícím o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové zprávy informován. V takovém případě k uzavření kupní smlouvy nedochází a Prodávající má možnost svou objednávku upravit. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo zkontrolovat objednávku a měnit všechny údaje, které do objednávky vložil, zejména požadované zboží, dopravu i způsob úhrady a má rovněž možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

Přílohou potvrzení o přijetí objednávky je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupní smlouva (objednávka z webu) je Prodávajícím archivována a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu -podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci; Prodávající odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli teprve předáním věci Kupujícímu - spotřebiteli dopravcem.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.
 

IV. Práva z vadného plnění
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li naše společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze  korespondenčně na adrese U.S. Rest and Shop LLC, o. s., U Libeňského Pivovaru 2/63, Praha 8, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese reklamace@dvere-davinci.cz Prodávající bezprostředně po obdržení odstoupení od smlouvy potvrdí Kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od naší společnosti obdržel, a to na své náklady.

Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud nebude Kupujícím výslovně vymíněn průvodním dopisem specifikovaném shora jiný způsob vrácení peněz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávající za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávající svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávající (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu U.S. Rest and Shop LLC, o. s., U Libeňského Pivovaru 2/63, Praha 8. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.dvere-davinci.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, naše společnost pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody naší společnosti: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 18:00 hodin.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.


VIII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.dvere-davinci.cz (dále jen „e-shop“)
• elektronickou poštou na adrese info@dvere-davinci.cz
• osobně v provozovnách prodávajícího
• faxem
• telefonicky

 

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravní společnost – kupující platí navíc dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
2. platba předem bankovním převodem,
3. platba v hotovosti při nákupu,
4. platba přes internetové rozhraní banky,
5. platba kartou VISA nebo MASTERCARD zpřístupněním platebního portálu

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

X. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou:
Prodávající může dodat Zboží kupujícímu přepravní službou (dále jen přepravce), a to pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
V případě doručení objednávky Kupujícího Prodávající do 18:00 v pracovní dny, přepravce zpravidla dodává zásilky kamkoliv do ČR do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího Prodávající, do SR do 7 pracovních dnů. Cena dopravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Kupující je povinen převzít zboží při dodání, není – li dále stanoveno jinak. Nepřevezme – li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za opakované doručení či za uskladnění.

V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Každá zásilka s objednaným zbožím určená kupujícímu obsahuje daňový doklad a návod.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce Doprava a platba

Přepravce ručí za přepravované zboží. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, neporušenost obalů) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:
reklamace@dvere-davinci.cz.

Dále je potřeba vypsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu Prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem.
Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že dodané zboží odpovídá všem podmínkám sjednaným v kupní smlouvě.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Reklamační řád je platný od 18.11.2011 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů, je k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.dvere-davinci.cz

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.